Onze kernprincipes op het gebied van duurzaamheid


Visma’s leveranciers moeten deze kernprincipes op het gebied van duurzaamheid erkennen en implementeren. Visma verwacht dat hun onderleveranciers dit ook naleven. Visma kan een audit uitvoeren bij leveranciers om de naleving van de kernprincipes te verifiëren, in overeenstemming met bestaande leverancierscontracten. 

1. Naleving van wet- en regelgeving 


De leverancier zal alle toepasbare wet- en regelgeving naleven in de landen en rechtsgebieden waarin deze actief is. Dit geldt voor alle locaties en/of activiteiten die onderdeel zijn van de toeleveringsketen. 


2. Non-discriminatie en diversiteit


Visma accepteert geen enkele vorm van onwettige discriminatie in werkrelaties. Alle leveranciers behandelen hun werknemers gelijk en met respect. Ook verwachten we bevordering van diversiteit en inclusiviteit in de hele toeleveringsketen. 

 

3. Eerlijk- en gelijk loon

De leverancier ziet toe op het betalen van een eerlijk loon aan alle medewerkers. Dit houdt in dat het loon op tijd en in overeenstemming met de wettelijke eisen wordt betaald. Ook krijgen werknemers hetzelfde loon voor hetzelfde werk. In alle omstandigheden moet een leefbaar loon betaald worden op maandbasis en op naam van de individu die het werk uitvoert. 


4. Welzijn en ontwikkeling van medewerkers

De leverancier zorgt ervoor dat werknemers werken in overeenstemming met alle toepasbare wetten en de verplichte industrienormen met betrekking tot reguliere werktijden-/dagen en overuren, inclusief pauzes, rusttijden, vakanties en zwangerschaps- en vaderschapsverlof. 


5. Gezondheid en veiligheid

De leverancier zorgt ervoor dat medewerkers in een omgeving werken die fysiek, psychologisch en sociaal veilig is. 


6. Mensenrechten

De leverancier respecteert en ondersteunt de bescherming van de internationaal afgekondigde mensenrechten. Visma tolereert geen enkele vorm van mensenrechtenschending door onze leveranciers, partners, klanten en/of andere belanghebbenden. 


Visma verwacht van alle zakenpartners dat ze hun toeleveringsketens in kaart brengen om bepaalde productgerelateerde of geografische risico’s te beoordelen op de potentieel negatieve impact die ze kunnen hebben op mensenrechten. Dit is inclusief risico’s gelinkt aan dwangarbeid en moderne slavernij, kinderarbeid, de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling tussen medewerkers.

A. Dwangarbeid en moderne slavernij
De leverancier mag geen gebruikmaken van dwangarbeid in welke vorm dan ook. Alle medewerkers worden op vrijwillige basis ingezet en zijn vrij van dreiging met geweld, dreiging met strafrechtelijke sancties en inperking van hun bewegingsvrijheid. Van werknemers mag niet worden verlangd dat ze deposito’s, geld of persoonlijke papieren bij hun werkgever achterlaten. Alle werknemers hebben het recht om hun dienstverband te verlaten na een redelijke opzegtermijn. 

B. Kinderarbeid
De leverancier zorgt ervoor dat er geen werknemers worden aangenomen met een leeftijd onder de minimumleeftijd – zoals gespecificeerd in de lokale wetgeving – voor werk of verplichte scholing. Als er jonge medewerkers in dienst zijn, mogen ze geen werk doen dat mentaal, fysiek, sociaal of moreel gevaarlijk en/of schadelijk kan zijn. Het werk mag hun kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen niet belemmeren. Bij gevaarlijk werk is de minimumleeftijd 18 jaar. 

C. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
Collectieve onderhandeling is een manier voor werknemers en werkgevers om overeenstemming te bereiken over kwesties die de werkomgeving aangaan. Dit is een krachtig instrument voor de samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties bij het aanpakken van economische en sociale problemen. Het bouwt voort op de vrijheid van vereniging en het recht van medewerkers en werkgevers om organisaties naar eigen keuze op te richten en zich daarbij aan te sluiten. 


7. Privacy en beveiliging

Visma streeft er continu naar om de privacy van onze klanten te beschermen. Het is belangrijker dan ooit om de rechten en plichten van individuen en organisaties met betrekking tot persoonlijke informatie en klantgegevens te begrijpen. Visma verwacht van alle leveranciers dat zij de relevante wetgeving naleven en de privacy en veiligheid waarborgen van alle gegevens van Visma, onze klanten en onze zakenpartners.


8. Vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom 

De leverancier neemt passende maatregelen voor het bewaren en beschermen van vertrouwelijke- en eigendomsinformatie of handelsgeheimen van Visma, onze klanten, andere leveranciers en individuen. Deze informatie mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor Visma toestemming heeft gegeven, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving. 


9. Voorkomen van corruptie en omkoping 

Visma tolereert geen enkele vorm van corruptie bij onze eigen zakelijke activiteiten of bij leveranciers of zakenpartners. Dit is inclusief leveranciers, distributeurs, agenten en joint venture-partners. Van de leverancier wordt verwacht dat hij naar alle redelijkheid corruptie voorkomt en opspoort bij alle zakelijke regelingen. De leverancier moet alle anticorruptiewetten, richtlijnen en voorschriften naleven die van toepassing zijn op de activiteiten in de landen waarin er zaken worden gedaan. 


10. Milieubeheer

Bij Visma verhogen we onze inspanningen om onze milieu-impact en -risico’s te begrijpen en om onze negatieve impact op het milieu, het klimaat en de natuurlijke wereld te verminderen. Visma verwacht van alle leveranciers dat zij preventief omgaan met de uitdagingen op milieugebied en initiatief tonen om meer milieu-verantwoordelijkheid te bevordereren. Inclusief voor zover mogelijk: 

  • Risico’s gerelateerd aan klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit in de natuur herkennen en beperken;
  • de belangrijkste bronnen van milieu-impact van het bedrijf identificeren en werken aan het minimaliseren van eventuele negatieve effecten;
  • verspilling minimaliseren en circulair denken implementeren in het businessmodel; 
  • levenscyclusanalyses uitvoeren voor producten en diensten, en zorgen voor duurzame toeleveringsketens;
  • zakenreizen – vooral vliegreizen – minimaliseren;  
  • voor zover mogelijk overschakelen op hernieuwbare energiebronnen; 
  • consumenten en medewerkers in staat stellen om koolstofarme keuzes te maken.