Disclaimer

Visma biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. Visma Software zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Visma Software.

Privacy statement

De Visma Group en zijn dochterbedrijven (Visma) respecteren uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt uw recht op privacy en onze inzet voor de bescherming van uw persoonsgegevens uiteengezet.

Visma is een Europese vennootschap waarvan de rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen landsgrenzen overschrijden. Visma levert software en diensten aan organisaties in zowel de private als (semi)-publieke sector (klanten) in Europa. Het hoofdkantoor van Visma is gevestigd in Oslo en de Visma Group is onderworpen aan de Europese privacywetgeving, met inbegrip van de General Data Protection Regulation(GDPR).

Op alle belangrijke besluiten met betrekking tot privacy bij Visma wordt op centraal niveau toezicht gehouden door de Data Protection Officer (DPO).

Deze Privacyverklaring is beschikbaar op onze homepage Visma.com en onderaan elke Visma-website.