Ben je op zoek naar release- en patch notes voor Fusyon Roosteren? Klik dan hier.
Uitgebreide releasenotes voor Fusyon Formatieplanning & Vakkenpakket? Klik dan hier.

Release notes Fusyon april 2023

 • Uitbreiding rapportages in Fusyon Vakkenpakket & Prognose uitgebreid met rapportage analyse vakkenpakket. 

Release notes Fusyon februari 2023

 • Cao aanpassingen met betrekking tot het persoonlijke budget(PB);
 • Cao aanpassingen met betrekking tot de januaribrief;
 • Cao aanpassingen met betrekking tot bijbehorende rapportages.

Release notes Fusyon december 2022

 • Release notes Fusyon Roosteren en Mijn Fusyon 6.4 zijn te vinden in de online help en het supportsysteem.

Release notes Fusyon oktober 2022

 • De aangepaste salarisschalen '22-'23;
 • De nieuwe salarisschalen '23-'24;
 • Bij gebruiker aangeven welke soort supportrol(len) deze heeft;
 • De nieuwe 'ovb1j'-regel.

Release notes Fusyon Formatieplanning (Foleta) juni 2022

 • po: Aanpassing salarisbedragen n.a.v. aanpassing cao po.
 • po: Rapport (S4.1.64) Werkverdeling op scholengroepniveau beschikbaar.
 • Scherm S2.2.1 Schooljaargegevens (VO)/Schoolgegevens (PO) twee nieuwe schermvergrendelingen toegevoegd.

Release notes Fusyon Vakkenpakket (Keuzevak) mei 2022

 • Algemeen: Bij Opleidingen, Groepen en Formulieren zijn de plekken waar elementcodes ingevuld konden worden komen te vervallen.
 • Algemeen: Diverse, kleine aanpassingen met betrekking tot juiste weergave van kolomkoppen en tekst voor leerlingen.
 • Algemeen: PDF’s hebben een vernieuwd uiterlijk, waarbij vreemde leestekens nu ook juist gepubliceerd worden.
 • Inrichten – LAS-coderingen: LAS-opleidingen worden gekoppeld aan Keuzevak-opleidingen, inclusief eventuele elementcodes en keuzerichtingen.
 • Inrichten – Labels: Kolom Fusyon Roostering is toegevoegd. 
 • Leerlingen – Importeren: Bestanden dienen niet meer aangepast te worden vanuit Magister of Somtoday.
 • Leerlingen – Importeren: Als een (LAS)-opleiding niet herkend wordt, wordt de leerling niet geïmporteerd.
 • Prognose – Nieuwe klas: Dit menu item is hernoemd naar Nieuwe (k)las en is verplaatst naar Gekozen vakken.
 • Gekozen vakken – Nieuwe (k)las: Voor de export plaatsingen Somtoday kunnen leerlingen hier automatisch en handmatig gekoppeld worden aan de juiste LAS-opleiding.
 • Gekozen vakken – Exporteren: Export plaatsingen Somtoday (txt) is voorzien van de juiste gegevens.

Release notes Keuzevak maart 2022

 • Algemeen: Module 'Tussenstromen' is toegevoegd voor uitwisseling van leerlingen tussen twee schoollocaties
 • Algemeen: Volgorde onderliggende tabbladen is aangepast bij Inrichten & Ouders
 • Algemeen: Bij diverse tabbladen zijn de diverse wizard knoppen (exporteren, opslaan, volgende, vorige, toevoegen, verwijderen en bevestigen) verplaatst naar rechtsboven en blijven zichtbaar, ook als er gescrold wordt
 • Algemeen: Diverse voorbeeldbestanden worden geopend in een nieuw tabblad
 • Foleta - School: Leerling administratiesysteem is toegevoegd.
 • Leerlingen - Importeren: Nieuwe foutmeldingen met betrekking tot inlezen leerlingen zijn toegevoegd. (o.a. e-mailadres al bekend bij andere leerling)
 • Leerlingen - Importeren: Bij import met onjuiste kolomkoppen wordt een foutmelding getoond wat niet goed gaat
 • Formulieren leerlingen en accorderen ouders: Print icoon naar pdf toegevoegd
 • Formulieren: Indien een enter geplaatst is in de begeleidende tekst voor de leerling in het formulier, wordt dit nu ook bij de leerling met een enter weergegeven
 • Formulieren: De naam van de leerling wordt nu getoond op het totaaloverzicht van de leerling.
 • Gekozen vakken - importeer vakkenpakket: Bestanden hoeven niet meer aangepast te worden vanuit Magister en Somtoday
 • Gekozen vakken - importeer vakkenpakket: Bij import met onjuiste kolomkoppen wordt een foutmelding getoond wat niet goed gaat
 • Gekozen vakken - importeer vakkenpakket: In het controle veld worden ook de leerlingnummers met reden vermeld, welke niet ingelezen worden
 • Gekozen vakken - exporteren: Tabblad Huidige opleiding toegevoegd, waardoor ook leerlingen die in de Opleidingen Basis, Elders of Tussenstroom in de Keuzevak Matrix export en Alleen prognoses meegenomen kunnen worden

Release notes Keuzevak februari 2022

 • Meerdere onderdelen: Filtering met speciale leestekens in filteropdracht (+, -, /, &)
 • Meerdere onderdelen: Bij diverse matrixschermen is zichtbaar in welke rij & kolom de cursor staat
 • Meerdere onderdelen: Opleidingen basis en elders zijn toegevoegd bij openstellen formulieren en mailen ouders
 • Foleta: Diverse kleine aanpassingen t.b.v. synchronisatie en deactivatie van opleidingen, groepen of vakken
 • Leerlingen: Extra vak(ken) worden in de juiste kolom getoond
 • Formulieren: 'Verplichte vakken toegevoegd door de school' wordt niet meer op leerlingformulier getoond
 • Gekozen vakken: Bij het exporteren is de Keuzevak Matrix (excel) aangepast met nieuwe kolommen (aantal vakken, opmerking leerlingkaart)
 • Gekozen vakken: Bij het exporteren van opleidingen inhet huidig schooljaar: multiselect van meerdere opleidingen
 • Gekozen vakken: Ingelezen vakkenpakket blijft bestaan als prognose verwijderd wordt

 

Release notes Keuzevak november 2021 (23-12-2021)

 • Nieuw menu item rapportages
 • Rapportages tabblad "opleiding huidig schooljaar" met grafische weergave van data kwaliteit van de prognose.
 • Rapportages tabblad "opleiding volgens schooljaar" met grafische weergave van data kwaliteit van de prognose.

 
Release notes Keuzevak november 2021 (14-11-2021)

 • Alle menu’s: Verduidelijking gebruik huidige opleidingen/groepen en volgend schooljaar opleidingen/groepen
 • Foleta vakken: De volgorde voor een vak aan kunnen passen
 • Inrichten: mogelijk maken automatische prognose volgend schooljaar
 • Leerlingen: Bij opslaan leerling niet meer terug naar het overzicht
 • Leerlingen: Aantal leerlingen worden getoond
 • Leerlingen: Individuele leerling uitbreiden met historische gegevens (leerlingkaart)
 • Leerlingen: Bij een individuele leerling een opmerking kunnen plaatsen
 • Leerlingen: Bij leerling de strikte relatie tussen opleiding ↔︎ groep loslaten
 • Leerlingen: Inlezen leerling op basis van opleiding
 • Leerlingen: Bij individuele leerling een vakkenpakket kunnen verwijderen
 • Leerlingen: Import leerlingen direct prognose aanmaken op basis van prognose opleiding
 • Prognose: Extra kolom '#leerlingen > 1 prognose'
 • Gekozen vakken: 0% prognoses worden niet meer getoond
 • Gekozen vakken: Extra kolom voor het aantal vakken
 • Gekozen vakken: Kolom Keuzerichting en Profiel zijn samengevoegd
 • Gekozen vakken: Totalen aantallen filteren mee bij gebruik filter
 • Gekozen vakken: Fix knop annuleren
 • Gekozen vakken: Minder aantal vaste kolommen
 • Gekozen vakken: Extra kolom '#leerlingen > 1 prognose'
 • Release notes oktober 2021 (16-10-2021)
 • S214 bruto te werken weergave 2 decimalen
 • S224 hoofdopleidingen geen waarschuwingen bij prognose
 • S231 scenario's 0-en in huidige schooljaar niet meer aanwezig
 • S313 filter blijft bestaan na ververzen scherm
 • S315 toevoeging gemiddeld aantal lessen per week
 • S331 kleine aanpassingen layout
 • S4141 toevoeging kolom geboortedatum
 • S414 kostendragers uitgebreid met naam vervangt
 • Jaaromzetting PB kleine aanpassingen

 

Release notes september 2021 (21-09-2021)

 • Diverse aanpassingen ter bevordering van SSO doorgevoerd
 • S125 nieuw nenu ter bevordering van SSO
 • S414 kostendrager filter wordt weer getoont
 • S4149 rapportage aangepast ter bevordering van scholen met alleen een budget voor projecten

 

Release notes september 2021 (18-09-2021)

 • Support alleen toegankelijk na inloggen in Foleta
 • Diverse aanpsaaingen om performance te verbeteren
 • Berekening personele lasten uitgebreid met kosten PB (kinderopvang, uitbetaling OOP, 3% ziektevervanging) 
 • S211, S222, S411 term bruto wtf vervangen voor wtf
 • S241 kopieren schooljaar werkdagen/vakantiedagen en PB worden meegekopieerd
 • S242 diverse kleine aanpassingen
 • S322 export Untis aangepast voor lesrooster in weken
 • G242 in rapportage opnemen welke scholen meegenomen zijn in rapportage

 

Release notes augustus 2021 (21-08-2021)

 • Overstap naar Mailjet voor versturen mail vanuit Foleta en Keuzevak
 • App-switcher uitgerold in Foleta en Keuzevak
 • Diverse voorbereidingen in verband met SSO doorgevoerd in Foleta en Keuzevak

 

Release notes juni 2021 (20-06-2021)

 • G113 uitbreiding mogelijkheid aangeven projecten lessen of taken
 • G113 bij aanmaken van projecten wordt niet meer automatisch een taakgroep aangemaakt
 • S223 verwijderen tabblad project aan vak (conversie naar functionaliteit in S225)
 • S224 tabblad overzicht extra kolom prj? in verband met projecten
 • S224 extra tabblad projecten met mogelijkheid aangeven hoeveel klassen onder project vallen.
 • S225 tabblad overzicht extra kolom prj? in verband met projecten
 • S225 extra tabblad projecten met mogelijkheid aangeven hoeveel lessen er onder een project vallen
 • S225 mogelijkheid om hetzelfde vak meerder keren in de lessentabel van een opleiding op te nemen
 • S225 toevoegen kolom functiecategorie waardoor mogelijk is om lessen aan OOP/DIR te koppelen
 • S228 tabblad taken toevoegen kolom prj? in verband met projecten
 • S228 extra tabblad projecten waarin uren van taken aan een project gekoppeld kunnen worden
 • S241 extra tabblad projecten uurtarief
 • S242 aanpassing/uitbreiding tabblad formatie OP/OOP/Directie in verband met projecten
 • S242 tabblad benodigd aangepast zodat projectformaie zichtbaar wordt
 • S312 extra fileter aan bovenkant zodat lesvraag voor OP/OOP/DIR inzichtelijk gemaakt kan worden
 • S4149 volledig nieuwe rappirtage in verband met projecten
 • Berekening uurtarief aangepast
 • PO aanpassingen projecten gedeeltelijk doorgevoerd
 • MBO aanpassingen projecten gedeeltelijk doorgevoerd

 

Release notes april 2021

 • PO geen basis en overlegmodel meer
 • PO S224 aanpassing layout
 • PO S225 verwijderen kolommen die niet noodzakelijk zijn voor PO
 • PO vast aantal weken toegevoegd
 • PO S242 aangepast aan PO
 • PO S313 maxles zichtbaar gemaakt en tooltip opslagfactor
 • S242 aanpassing berekening projecten
 • S312 aanpassing maxles bij PB50-lestaak aangepast
 • S312 uitbreiding zodat ook rekening geouden wordt met de persoonlijke opslagfactor
 • S4160 diverse aanpassingen in de berekening
 • S4160 uurtarief gelijk aan S414
 • Jaartaak school lessentabel in weken aangepast

 

Release notes maart 2021

 • S217 uitbreiding excel rapportage statusoverzicht
 • S321 verbeteringen doorgevoerd tonen 1e en 2e keuze inzetbaarheid
 • S322 wensen medewerkers aanpassingen doorgevoerd
 • S332 conversie export excel uitgebreid
 • S332 diverse uitbreidingen doorgevoerd
 • Release notes januari 2021 (16-01-2021)
 • Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv HRM koppeling menu S3.3
 • Aanpassingen startpagina schoolniveau ihkv Inzetbaarheid menu S3.2
 • S217 nieuw conditie vrouw/man toegevoegd
 • S217 url in omschrijving bij vraag is klikbare link
 • S217 nieuwe vraagsoort inzetbaarheid op dagdeel toegevoegd
 • S217 nieuwe vraagsoort 2e keus inzetbaarheid toegevoegd
 • S217 afsluitende tekst mail aangepast
 • S241 reeds bestaande projecten worden weergegeven
 • S316 verplaatst naar S323
 • S321 nieuwe module inzetbaarheid toegevoegd
 • S322 verplaatsing rapportage, was voorheen rapportage S4128
 • S323 verplaatsing menu, was voorheen menu S316
 • S331 nieuwe module HRM verschillenlijst toegevoegd
 • S332 nieuwe module HRM bijwerken verschillen toegevoegd
 • S333 nieuwe module HRM conversies toegevoed
 • S4163 hrm-id toegevoegd aan rapportage
 • S4128 verplaatst naar S322
 • Diverse importbestanden negeren overbodige spaties in teksten
 • PO S225 grijze driekhoekjes worden weer getoond bij totalen
 • PO S313 kolom opleiding niet meer tonen
 • PO S314 kolom opleiding niet meer tonen
 • PO S4134 diverse aanpassingen ihkv werkverdelingsplan
 • Keuzevak API gegevens beschikbaar gesteld voor extrene roosterapplicaties

 

Release notes november 2020 (24-11-2020)

 • S211 aanpassing jaartaak t-1
 • S231 diverse aanpassingen in berekening incl. afrondingen
 • S4119 diverse aanpassingen aanpassingen jaartaak is samenhang met S313
 • S4128 zichtbaarheid diverse gegevens verbeterd
 • S422 & S423 aanpassingen zodat gebruikers de juiste gegevens zien
 • PO S222 aanpassing naamgeving
 • Mijn Foleta diverse aanpassingen tbv werk en verlof registratie


Release notes oktober 2020 (16-10-2020)

 • G212 mogelijkheid importeren salarisgegevens op scholengroepniveau
 • S111 t/m S117 afsluitende spaties in naamgeving worden niet meer meegenomen
 • S125 controle jaaromzetting of contactgegevens aanwezig zijn
 • S212 verbetering performance werkgeversbijdrage
 • S232 mogelijkheid tot opslaan ll-aantallen 1 okt & 1 okt t-1
 • S241 mogelijkheid aanmaken regels ter bevordering van projecten verbeterd
 • S241 aanpassing berekening benodigd OP en diverse aanpassingen naamgeving

 

Release notes september 2020 (13-09-2020)

 • Inlogscherm aangepast ter voorbereiding op oa SSO
 • Diverse menu’s uitsplitsing PB50 in verschillende functie categorieën
 • 113 projecten aanmaken op scholengroep niveau mogelijk gemaakt
 • G121 toegevoegd mogelijkheid voor scholengroep beheerder om zelf een afzender tekst toe te voegen
 • S212 signalering als schaal of trede op andere locatie afwijkt
 • S221 werkelijke lesweken bij kopiëren schooljaar worden gevuld
 • S222 weekschema via berekende taak
 • S311 handmatig aangepaste berekende taken meer controle
 • S312 aanpassing berekening max-les (zichtbaar schooljaar 2021-2022)
 • S314 als in S313 bij een les een aangepaste opslagfactor is aangegeven wordt deze bij vervangingen meegenomen
 • S414 diverse aanpassingen berekeningen kosten
 • S414 extra kolommen met betrekking tot kosten op diverse tabbladen
 • S4125 vernieuwde rapportage
 • S4126 vernieuwde rapportage
 • S4128 volgorde tabbladen aangepast
 • OMO configuratie S411 aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie S222 starters regeling aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie G224 leeftijdsuren aangepast aan OMO CAO
 • OMO configuratie G222 dagen dagdelen aangepast aan OMO CAO
 • PO configuratie naamgeving DI aangepast aan CAO PO
 • PO configuratie aanmaken groepen vereenvoudigd
 • PO configuratie S224 opslagfactor per groep toegevoegd
 • PO configuratie kopiëren schooljaar vereenvoudigd weken lessentabel wordt meteen gevuld
 • PO configuratie onderdrukking secties
 • MBO configuratie aanpassingen PB50 taak aan CAO MBO
 • MBO configuratie nieuwe salarisschalen en tredes (2020-2021)