Spring naar de hoofdtekst

Visma’s inspanningen voor een duurzame wereld

Wat onderneemt Visma voor een betere wereld? In dit blog lees je wat concreet doen en hoe onze acties zowel voortkomen uit als bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De SDG’s zijn bedoeld om voor iedereen een goed leven te kunnen waarborgen. Het gaat hierbij om economische zekerheid, gezondheid, onderwijs, mensenrechten, klimaatverandering, het milieu. Alleen als we al deze aspecten tegelijk en gezamenlijk aanpakken, halen we die doelstellingen. En dat stelt ons allemaal voor grote uitdagingen.

Bij de aanpak van dit soort mondiale problemen hebben organisaties niet alleen een verantwoordelijkheid, maar soms ook bepaalde voordelen. Vooral techbedrijven; zij zijn immers gewend zich voortdurend aan te passen en te innoveren in een snel veranderende branche. Visma is bij uitstek in staat om met innovatieve software, technische middelen en kennis een bijdrage te leveren aan de vele uitdagingen die om een technologische oplossing vragen.

Handvatten voor actie

De SDG’s bieden ons handvatten om actie te ondernemen. Ze helpen ons onze eigen mogelijkheden en kansen te analyseren en prioriteit te geven aan de onderdelen waarop we de meeste invloed kunnen uitoefenen. Bij Visma richten we ons op dit moment op de volgende vier focusgebieden; milieu, medewerkers, bedrijfsethiek en inspanningen op groepsniveau. Deze focusgebieden hebben bijbehorende SDG’s waar we aan bijdragen.

Wat we doen voor het milieu

Wij streven naar een energiezuinige werkomgeving en willen zoveel mogelijk elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen. Onderdeel daarvan is medewerkers voorlichten en trainen om zelf stappen te zetten. Maar we kijken ook breder naar ons energieverbruik en bestaande energiebronnen. Het voordeel daarvan is dat onze uitstoot en kosten verminderen.

Ons doel is dat meer kantoorlocaties 100% hernieuwbare energie gebruiken. Dit heeft betrekking op SDG-doel 7.3: ‘Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen’ en op SDG-doel 13.1: ‘De veerkracht en het aanpassingsvermogen bij klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen in alle landen versterken.

Beheersen van onze CO2-uitstoot

Het Klimaatakkoord van Parijs is een wereldwijde afspraak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Daarom monitoren we onze CO2-uitstoot en vinden manieren om deze te verminderen; intern én in de hele waardeketen. Dit geldt zowel voor de persoonlijke keuzes die we maken – zoals niet met het vliegtuig of met de auto naar meetings gaan – als voor de collectieve beslissingen. Denk aan de keuze voor energiebronnen die onze datacenters van elektriciteit voorzien.

Ons doel is de CO2-uitstoot van Visma gedetailleerd in beeld te krijgen en doelen te stellen om die te verminderen. In ons jaarverslag over 2021 hebben we gerapporteerd over onze CO2-voetafdruk. Dit jaar stellen we onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor CO2-reductie vast. Dit heeft betrekking op SDG-doel 13.2: ‘Maatregelen voor klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning’ en SDG-doel 12.2: ‘Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.’

Verminderen van afval uit bedrijfsactiviteiten

Mensen gooien jaarlijks 2 miljard ton afval weg. Beperken wat we kopen, gebruiken en weggooien is dan ook prioriteit nummer één. Daarnaast is het cruciaal dat we manieren vinden om de levensduur van producten te verlengen. En materiële zaken omvormen tot duurzame, repareerbare en herbruikbare goederen in een circulaire economie. Aangezien elektronische apparatuur een van de snelst groeiende afvalstromen is in Europa, richten wij onze aandacht ook steeds meer op e-afval.

Ons doel is wegwerp plastic geleidelijk uit te bannen en de gevolgen van vuilstortplaatsen en e-afval te verminderen. Dit heeft betrekking op:

 • SDG-doel 12.4: ‘Tegen 2020 beperking van uitstoot van schadelijke stoffen’
 • SDG-doel 6.3: ‘Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken.’

Voldoen aan de regelgeving

De inzichten die de wetenschap verkrijgt in de milieuproblematiek, zetten overheden om in strengere wetten en regelgeving. Als je als bedrijf deze voortdurend veranderende eisen een stapje voor blijft, weet je zeker dat je altijd voldoet aan de regelgeving.

Onze doelstelling is nul overtredingen van de geldende milieuwetten en -regels. Dit heeft betrekking op SDG-doel 16.6: ‘Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.’

Wat we doen voor onze medewerkers

Wij zetten ons in voor diversiteit en inclusie. 

Het doel van gelijke beloning voor gelijke arbeid is nog lang niet bereikt, zelfs niet in de meest ontwikkelde landen. Het creëren van een cultuur van diversiteit en inclusie draagt bij aan het doorbreken hiervan. We pakken de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan en ook andere ongelijkheden, zoals afkomst en het hebben van een beperking. Visma wil een duidelijke positie innemen en de beste talenten aantrekken. Daarom geven we het goede voorbeeld door mensen waardig en met respect te behandelen en gelijke kansen te bieden.

Ons doel is gelijke kansen en gelijke beloning voor gelijk werk – en nul gevallen van discriminatie of misbruik. Dit heeft betrekking op:

 • SDG-doel 5.5: ‘Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen voor leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven’
 • SDG-doel 8.5: ‘Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen…alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde’
 • SDG-doel 10.2: ‘Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status’
 • SDG-doel 10.4: ‘Beleid voeren dat stapsgewijs tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder fiscaliteit, lonen en sociale bescherming’
 • SDG-doel 16.12: ‘Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling’

Gezondheid en veiligheid van medewerkers

Alle medewerkers van Visma hebben recht op een werkomgeving die zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal veilig is. Dat geldt zowel op kantoor als voor het werken op afstand. Dit betekent ook dat we strikte regels hanteren voor werkdagen en -uren, overuren, pauzes, rusttijden, vakantie en ouderschapsverlof.

Ons doel is nul incidenten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Dit heeft betrekking op SDG-doel 8.8: ‘De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers. Dus ook werknemers met een migratieachtergrond. In het bijzonder vrouwelijke migranten en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.’

Dit was deel 1 in een tweedelige serie over Visma’s inspanningen voor duurzaamheid door de lens van de SDG’s. In deel 2 lees je meer over onze ethische bedrijfsvoering en andere inspanningen op groepsniveau.

Bekijk het beleid van Visma voor duurzaamheid, corporate governance, gedragscode voor werknemers en leveranciers, corruptiebestrijding en moderne slavernij.

Leer meer over onze inspanningen voor duurzaamheid

Populairst

 • Man writes on transparent board

  De 5 belangrijkste ontwikkelingen in de accountancysector

  De accountancybranche is volop in beweging. Wet- en regelgeving neemt toe, er is krapte op de arbeidsmarkt en ICT-ontwikkelingen staan niet stil. Door technologische veranderingen verschuift de rol van de accountant van boekhouder naar die van trusted advisor. Ook zorgt de digitalisering ervoor dat het traditionele verdienmodel onder druk komt te staan. Als accountantskantoor kun je deze ontwikkelingen zien als risico’s óf als kansen. In dit blog nemen we je mee in de 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen de accountancysector en hoe je hier als accountant mee kunt omgaan.

 • Hoe duurzaam is software eigenlijk?

  Welke invloed hebben softwareproducten op duurzaamheid? En wat is eigenlijk beter voor het klimaat: een gedrukt boek lezen of een film streamen? Voormalig management trainee Sara Gustafsson en nu manager Analytics & Automation Initiatives bij Visma Enterprise, vertelt het in dit blog.